Všeobecné Obchodné Podmienky
Spoločnosť
Deals & Trade Co., s. r. o.,
so sídlom: Ivánska 20, 900 45 Malinovo,
IČO: 47 223 715,
DIČ: 2023798733,
ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlavyoutlet.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky – (ďalej len „Poskytovateľ”).

1. Zákazník je akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, resp. obchodná spoločnosť bez právnej subjektivity, ktorá si zakúpi tovar alebo službu Poskytovateľa (ďalej len: „Užívateľ”).
2. Zakúpením tovaru a využitím služby ponúkanej na webovej stránke, registráciou na odber newsletterov je Užívateľ povinný dodržiavať tieto Všeobecné Obchodné Podmienky.
3. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami tiež znamená, že Užívateľ sa zaväzuje sledovať zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.
4. Tieto Webové stránky nemôžu používať maloleté osoby.
5. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s ustanoveniami týchto VOP, nie je oprávnený používať webové stránky, resp. využívať služby ponúkaných webovými stránkami.
6. Majiteľ a/alebo prevádzkovateľ webových stránok je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenené VOP nadobudne platnosť dňom, kedy tieto upravené podmienky boli zverejnené na internetových stránkach.

7. Zásady fungovania webových stránok
7.1. Webová stránka ponúka na predaj Kupóny, ktoré môžu byť použité pre kúpu ubytovaní, pobytov a rôznych produktov. Pôvodná cena ponúk/produktov (‚bežná cena‘) je uvedená v každom prípade na základe cien zadaných dodávateľmi ubytovaní.
7.2. Pre správnosť informácií sú zodpovední hotely a dodávatelia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a zrušenie ktorejkoľvek časti webovej stránky.
7.3. Poskytovateľ ponúka služby/produkty (ďalej len: „Služby”) zmluvných partnerov (ďalej len ‚Partner‘), ktoré predáva Užívateľom v zľavnenej cene stanovenej spoločne s Partnerom („Ponuka”). Z tohto hľadiska sa môže stať kupujúcim iba Užívateľ. Poskytovateľ takéto ponuky zverejňuje pravidelne na svojich Webových stránkach.
7.4. Ak Užívateľ kúpi niektorú Službu, Ponuka sa stane platnou a Užívateľ obdrží v e-mailovej správe potvrdenie o kúpe tovaru.
7.5. Poskytovateľ informuje Užívateľa o oznámení/potvrdení kúpy do 48 hodin. Ak Užívateľ neobdrží e-mailovú správu do 48 hodin, Užívateľ nie je povinný prevziať objednaný tovar.
7.6. Oznámenie o kúpe Kupónu na ubytovanie obsahuje:
7.6.1. Kupón na ubytovanie alebo potvrdenie o objednaní produktu
7.6.2. Užívateľ je povinný Kupón na ubytovanie vytlačiť. Tento Kupón bude obsahovať objednanú Službu
7.6.3. Po vytlačení môže Užívateľ zameniť svoj Kupón u Partnera v stanovenej cene a v rozsahu Služieb uvedených na Kupóne.

8. Potvrdenie o produkte
8.1. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať všetky údaje o objednávke, cenu a názov objednanej Služby/produktu, platobný spôsob, údaje o spôsobu dopravy, poradové číslo objednávky a poznámky Užívateľa spojené s objednávkou.

9. Kúpa tovaru
9.1. Užívateľ môže používať webové stránky po registrácii alebo tiež bez registrácie. Ak sa Užívateľ zaregistroval, pri ďalších objednávkach nemusí zadať znovu svoje osobné údaje.
9.2. Objednaním tovaru z webovej stránky Užívateľ súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ webovej stránky v budúcnosti posielal informačné bulletiny, ponuky a oznámenia na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
9.3. Užívateľ sa môže odhlásiť od odberu informačných bulletinov a ponúk, ak pred potvrdením nákupu nezaškrtne políčko „prosím odber newsletterov a ponúk”.
9.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri objednaní tovaru uvedie svoje osobné údaje Poskytovateľovi, ako sú poštová adresa, telefonné číslo a ďalšie potrebné osobné údaje.
9.5. Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa bude používať iba na vlastné účely a v súlade s právnymi pravidlami o ochrane osobných údajov, nebude ich odovzdávať, predávať ani akokoľvek sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom.
9.6. Zmluva uzavretá medzi Užívateľom a Poskytovateľom sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.
9.7. Zmluva bude automaticky uzavretá po obdžaní potvrdenia o kúpe, Poskytovateľ okrem automatického potvrdenia o kúpe môže do 48 hodin zaslať aj druhú e-mailovú správu, v ktorej akceptuje ponuku Užívateľa, v tom prípade sa zmluva považuje za uzavretú po obdržaní e-mailovej správy a nie po obdržaní automatického potvrdenia o kúpe.
9.8. Zmluva uzavretá cez webovú stránku sa nepovažuje za písomnú zmluvu, Poskytovateľ nie je povinný takúto zmluvu uložiť a takáto zmluva ani nebude k dispozícii dodatočne.

10. Použitie Webovej stránky – kúpa ponuky alebo služby
10.1. Užívateľ kúpi Službu niektorej Ponuky kliknutím na políčko „Kúpiť”. Platbu za tovar alebo službu môže Užívateľ realizovať buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom podľa vlastného výberu.
10.2. Zmluva medzi stranami sa uzavre po vyplnení povinných políčok a po kontrole uvedených osobných údajov kliknutím na políčko „Kúpiť”.
10.3. Takto uzavretá zmluva sa považuje za písomnú zmluvu, ktorú Poskytovateľ nie je povinný uchovať.
10.4. V prípade platby s prevodom môže Užívateľ platiť za Službu po vyplnení informácií ako sú (meno príjemcu, číslo bankového účtu, detaily, suma) a individuálne generované poradové číslo, ktoré zaisťuje identifikáciu Ponuky a Užívateľa.
10.5. Užívateľ je povinný konať pri používaní webovej stránky v súlade s príslušnými právnymi pravidlami, jednať poctivo a v dobrej viere. Užívateľ nemá právo webovú stránku používať na šírenie protiprávnych obsahov, počítačových vírov alebo na zber neoprávnených údajov.
10.6. Užívateľ nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa reklamovať webové stránky alebo používať tieto stránky na propagačné a politické účely.
10.7. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky obsahy nahrané na webové stránky Užívateľom, môže Poskytovateľ používať, upraviť, konvertovať, kopírovať a šíriť.
10.8. Ak sa Poskytovateľ dozvedel o protiprávnom a/alebo nedovoľenom používaní stránok, má právo zrušiť registráciu Užívateľa odstrániť Užívateľa z webových stránok.
10.9. Užívateľ berie na vedomie, že jeho údaje týkajúce sa spôsobu používania Webových stránok je možné zhromažďovať pre štatistické účely tak, aby užívateľ nemohol byť identifikovaný. Tiež berie na vedomie, že Poskytovateľ kontroluje a moderuje dostupné interaktívne povrchy.

11. Kupón na ubytovanie a jeho použitie
11.1. Ceny služieb obsiahnutých v Kupóne na ubytovanie sú platné len pri vystavení a Kupón nie je konvertibilný na hotovosť!
11.2. Poskytovateľ je spotredkovateľ hotelov a ubytovaní uvedených na Kupóne na ubytovanie, takže nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie služieb ponúkaných hotelom.
11.3. Kupujúci Kupónu na ubytovanie berie na vedomie, že je oprávnený svoje nároky na škody uplatniť alebo vymáhať vrátenie kúpnej ceny Kupónu vždy len od Hotela uvedeného na Kupóne.
11.4. Zodpovednosť Poskytovateľa sa v každom prípade vzťahuje na zaplatenie protihodnoty Kupónu poskytovateľovi ubytovania uvedeného na tomto Kupóne.
11.5. Právny vzťah vzťahujúci sa na službu vznikne medzi Hotelom uvedenom na Kupóne a majiteľom Kupóna.
11.6. Kupón na ubytovanie obsahuje: názov Služby, meno Partnera poskytujúceho Službu, miesto a identifikačné číslo Služby, poradové číslo, dobu použitia a platnosť Kupónu.
11.7. Užívateľ môže tentokupón uplatniť výhradne v časovej lehote uvedenej na kupóne.
11.8. Ak Užívateľ v stanovenej lehote platnosti kupónu si neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto kupónu, Užívateľ tento nárok stráca.
11.9. Užívateľ je povinný informovať Partnera/Zástupcu partnera ešte pred zaplatením o tom, že bude platiť s Kupónom.
11.10. Objednávka Kupónu na ubytovanie sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Kupón, takže potvrdenie rezervácie sa stane až po zaplatení kúpnej ceny.
11.11. Ak v stanovenej lehote platnosti kupónu u Partnera uvedeného na zaplatenom Kupóne nie je voľná kapacita, Poskytovateľ je povinný na výslovnú žiadosť Užívateľa zmeniť obejdnávku a v každom prípade počkať na potvrdenie od našej spoločnosti.
11.12. Kupón na ubytovanie je prenosný, a môže ho využiť aj tretia osoba. Poskytovateľ a Partner nenesú zodpovednosť v prípade neoprávneného použitia Kupónu na ubytovanie tretími osobami.
11.13. Ak by došlo k zneužitiu emailového účtu Užívateľa, a/alebo k strate vytlačeného kupónu na ubytovanie, Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť takúto udalosť Poskytovateľovi v e-mailovej správe s označením Ponuky a identifikačného čísla Kupónu.
11.14. Poskytovateľ bezodkladne informuje Partnera o zrušení platnosti Kupónu na ubytovanie. Ak treťou osobou neoprávnene získaný Kupón ešte nebol použitý, Poskytovateľ zruší platnosť Kupónu a podľa možnosti vystaví nový Kupón.
11.15. Všeobecné pravidlá pri odstúpenie od zmluvy, v prípade sprostredkovaných služieb
(ubytovanie, transfer, iné služby)
11.15.1. Potvrdenie sa považuje za zabezpečenie ubytovania, ktoré sa môže uskutočniť elektronickou poštou a/alebo online doručením voucheru.
11.15.2. Poskytovateľ v potvrední uvedie termín zrušenia / úpravy Služby/Cestovania/Ubytovania, na požiadanie.
11.15.3. Zmena termínu Služby/Cestovania/Ubytovania už po potvrdení môže zapríčiniť cenový rozdiel!
11.15.4. Po potvrdení Služby/Cestovania/Ubytovania nie je možné zrušenie bez poplatku.
11.15.4.1. 21 alebo viac dní pred príchodom: 35 – 40% storno poplatok
11.15.4.2. 21-7 dní pred príchodom: 50-60% storno poplatok
11.15.4.3. 7 alebo menej dní pred príchodom: storno poplatok vo výške 100%
11.15.4.4. Storno poplatok sa môže líšiť u každého hotela, o tom sprostredkovateľ ubytovania môže poskytnúť písomné oznámenie.

12. Výrobky a ich použitie
12.1. Pri prevzatí výrobku je Užívateľ povinný skontrolovať nepoškodenosť výrobku.
12.2. V prípade výrobku: ak je obal alebo výrobok poškodený, Užívateľ musí žiadať kuriérsku službu o vystavenie protokolu o tejto udalosti. Po prevzatí výrobku a podpísaní dokumentu potvrdzujúceho prevzatie balíka Užívateľ má možnosť už iba na odstúpenie od zmluvy a Poskytovateľ nie je povinný akceptovať jeho reklamáciu týkajúcu sa objednaného výrobku.
12.3. V prípade výrobku: ak Užívateľ pri prevzatí balíka zistí, že je obal alebo výrobok poškodený a k poškodeniu došlo ešte pred prevzatím výrobku, je Poskytovateľ povinný výrobok bezplatne vymeniť.
12.4. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia reklamované po prevzatí produktu!
12.5. Poskytovateľ je povinný po uzatvorení zmluvy bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní dodať produkt Užívateľovi – ak nie je dohodnuté
12.6. V prípade omeškania Poskytovateľa má Užívateľ právo určiť druhú lehotu.
12.7. Ak Poskytovateľ nesplní svoju povinnosť do stanovenej lehoty, má Užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy.
12.8. Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez stanovenia druhej lehoty, ak Poskytovateľ odmietol vykonať svoju zmluvnú povinnosť, alebo zmluva a Služba mala byť splnená podľa dohody zmluvných strán v stanovenej lehote – a nie inokedy.
12.9. Ak objednaný výrobok nie je dostupný v dobe objednania a nie je ho možné dodať v uvedenej lehote, spoločnosť Deals & Trade Co., s. r. o. si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, v tom prípade nevzniká zmluvný vzťah, a o tom informuje kupujúceho.
12.10. Poskytovateľ zaplatí bezodkladne všetky platby na bankový účet kupujúceho.
12.11. Poskytovateľ vystaví papierovú alebo elektronickú faktúru, ktorá bude doručená kupujúcemu v e-mailovej správe alebo zaslaná spolu s produktom.

13. Možnosť platby
13.1. Online s platobnou kartou. Platby u nás sú bezpečné! Platba prebieha cez zabezpečenú platobnú bránu Barion a k vašim platobným údajom prístup nemáme.
13.2. Bankovým prevodom

14. Možnosť prevzatia tovaru, typ doručenia
14.1. Doručenie kuriérskou službou
14.2. 6 EUR s DPH, nákup nad 200 EUR bezplatne.
14.3. Raz za týždeň: od pondelka do piatka.
14.4. Prevzatie na poštovom predajnom mieste:
14.5. 6 EUR s DPH, nákup nad 200 EUR bezplatne.
14.6. Raz za týždeň: od pondelka do piatka.

15. Odstúpenie od kúpy
15.1. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpy do 14 pracovných dní odo dňa kúpy Služby bez uvedenia dôvodu.
15.2. V tom prípade je Užívateľ povinný Poskytovateľovi písomne oznámiť odstúpenie od zmluvy.
15.3. Užívateľ má právo odstúpiť od kúpy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia výrobku Užívateľom alebo treťou osobou vyznačenou Užívateľom, v prípade viacerých produktov odo dňa naposledy dodaného výrobku a to bez uvedenia dôvodu.
15.4. Poskytovateľ prejedná s dodávateľom odstúpenie od kúpy.
15.5. Užívateľ je povinný svoje právo na odstúpenie od kúpy uplatniť písomne a zaslať Poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy (poštou, v e-mailovej správe alebo telefaxom).
15.6. Užívateľ k tomuto účelu použije vzor pre vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktorý je pripojený v povtvrdzujúcom e-maile objednávky.
15.7. Užívateľ musí potvrdiť, že odstúpenie od kúpy sa stalo podľa príslušných právnych predpisov.
15.8. V oboch prípadoch musí Poskytovateľ bezodkladne potvrdiť v e-mailovej správe obdržanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
15.9. Písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je považované za platné, ak Užívateľ toto vyhlásenie pošle Poskytovateľovi do 14 kalendárnych dní.
15.10. Poskytovateľ bere do úvahy v prípade zaslania odstúpenia od zmluvy dátum podania na poštovné doručenie, v prípade oznámenia v e-mailovej správe alebo telefaxom – dátum poslania. Užívateľ je povinný podať vyhlásenie na pošte doporučene.
15.11. Užívateľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy poslať objednaný tovar bez zbytočného odkladu na adresu Poskytovateľa do 14 pracovných dní, lehota platí odo dňa doručenia tovaru až ponavrátenie tovaru (tovar môže poslať späť Poskytovateľovi poštou alebo predá tovar ním objednanej kuriérskej službe).
15.12. Kupujúci nesie náklady spojené s navrátením tovaru Poskytovateľovi.
15.13. Poskytovateľ nie je povinný prevziať balík poslaný poštovou dobierkou.
15.14. Kupujúci neznáša ďalšie náklady spojené s odstúpením od zmluvy okrem poštovných nákladov spojených s vrátením tovaru.
15.15. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresuPoskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý Užívateľ uviedol pri kúpe. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Poskytovateľ
15.16. Poskytovateľ je oprávnený zadržať platbu, kým Kupujúci nevrátí späť tovar alebo nepotvrdí vrátenie tovaru: Poskytovateľ bere do úvahy z dvoch dátumov ten skorší dátum.
15.17. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

16. Prípady, v ktorých nevzniká právo Kupujúcemu na odstúpenie od zmluvy
16.1. V prípade zmluvy o službe ak Poskytovateľ začne plnením zmluvy s predchádzajúcim súhlasom Kupujúceho, Kupujúci berie na vedomie, že po splnení zmluvy nebude mať právo na odstúpenie od zmluvy.
16.2. Produkty alebo Služby, ktorých cena nemôže byť ovplyvnená Poskytovateľom, a závisí od možného výkyvu cien v priebehu 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
16.3. Produkty, ktoré boli zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho.
16.4. Výrobky podliehajúce skaze alebo rýchlemu zníženiu kvality.
16.5. Výrobky v uzavretom balení, ktoré nemôžu byť vrátené z hygienických dôvodov a z hľadiska ochrany zdravia.
16.6. Výrobky, ktoré sa neoddeliteľne miešajú s ďalšími výrobkami.
16.7. Alkoholické nápoje, ktorých skutočná hodnota závisí od trhu a nie oda Poskytovateľa, a ktorých cena bola dohodnutá v kúpnej zmluve, avšak plnenie zmluvy sa začína až po tridsiatich dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.
16.8. V prípade zmluvy o dielo, pri ktorej Poskytovateľ na výslovnú žiadosť Kupujúceho vyhľadá Užívateľa kvôli vykonaniu súrnych opráv a údržby.
16.9. Audio a video nahrávky, počítačový softvér v uzavretom balení, ak Kupujúci otvoril balenie po prevzatí výrobku.
16.10. Noviny, časopisy a periodická tlač, výnimkou zmlúv o predplatnom.
16.11. Zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe.
16.12. Zmluvy o poskytnutí ubytovania s výnimkou priestorov na účely bývania, preprava, požičiavanie osobných vozidiel, stravovanie a služby spojené s voľným časom, ak v zmluve boli uvedené dátum plnenia alebo lehota.
16.13. Digitány obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, ak Poskytovateľ plnenie zmluvy vykonáva výslovným a predchádzajúcim súhlasom Kupujúceho, a Kupujúci vyhlásil, že berie na vedomie, že po začatí zmluvného plnenia stráca práva na odstúpenie od zmluvy.

17. Ručenie vecných nedostatkov
17.1. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za vady zistené pri prevzatí tovaru v rámci ručenia vecných nedostatkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
17.2. Záručná doba od prevzatia výrobku Kupujúcim alebo Užívateľom je 24 mesiacov za vady zistené pri prevzatí tovaru. Po uplynutí 24 mesiacov záručnej doby Užívateľ nemá právo na uplatnenie reklamácie v rámci ručenia vecných nedostatkov.
17.3. V prípade zmluvy, ktorá nebola uzatvorená s Kupujúcim, má Užívateľ právo na uplatnenie záručnej reklamácie v priebehu 12 mesiacov.
17.4. Užívateľ má možnosť – podľa voľby – na uplatnenie nárokov v rámci ručenia vecných nedostatkov: Môže žiadať o opravu alebo výmenu, okrem prípadov, v ktorých nie je možné splniť nároky Kupujúceho, alebo splnenie nárokov by spôsobilo neúmerné dodatočné náklady. Ak Užívateľ nemá nárok na opravu alebo výmenu, resp. nemal možnosť na uplatnenie takéhoto nároku, má právo žiadať o pomernú kompenzáciu protislužby, alebo Užívateľ môže nechať opraviť vadu na náklady Poskytovateľa – prípadne má právo na odstúpenie od zmluvy.
17.5. Užívateľ má právo zmeniť vybraný spôsob ručenia vecných nedostatkov na odstránenia vady a to na vlastné náklady, výnimkou sú prípady, keď zmena je odôvodnená alebo ak k tomu dôjde zavinením spoločnosti.
17.6. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť o vade tovaru, ale najneskôr do dvoch (2) mesiacov od zistenia vady.
17.7. Užívateľ má právo na uplatnenie záruky v rámci ručenia vecných nedostatkov priamo u poskytovateľa.
17.8. V prípade vady zistenej v priebehu šiestych mesiacov po plnení (po dodaní, prevzatí výrobku) musí byť posúdené, či vada existovala už aj v dobe plnenia, výnimkou sú prípady, keď domnienka rozhodujúceho vplyvu nie je zlučiteľná s povahou vady alebo výrobku. Poskytovateľ nie je zodpovedný v prípade, ak dokáže, že vada výrobku vznikla až po prevzatí výrobku Užívateľom. Na základe toho nie je povinný Poskytovateľ akceptovať reklamáciu Užívateľa, ak dokáže, že vada bola spôsobená nesprávnym použitím výrobku. Uplynutíme 6 mesiacov od plnenia zmluvy dôkazné bremeno sa obrátí, totiž Užívateľ musí v prípade sporu dokázať, že vada tovaru existovala už v čase dodania.

18. Záruky na výrobky
18.1. Záruka za výrobky sa vzťahuje iba na vady hnuteľnej veci (výrobku).
18.2. Užívateľ má právo v rámci záruky na výrobky žiadať o výmenu alebo opravu tovaru.
18.3. Výrobok je považovaný za vadný, ak nespĺňa normy kvality v čase uvádzania na trh alebo sa nezhoduje s vlastnosťami uvedenými výrobcom v popise výrobku.
18.4. Užívateľ má právo na uplatnenie záruky do dvoch (2) rokov od dátumu uvedenia na trh výrobcom. Po uplynutí tejto doby nárok na uplatnenie záruky zaniká.
18.5. Užívateľ svoj nárok na uplatnenie záruky na výrobok môže uplatniť výlučne voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného tovaru.
18.6. Vadu výrobku musí dokázať Užívateľ.
18.7. Zodpovednosť výrobcu (distribútora) nie je dotknutá, ak:
18.7.1. výrobok nebol vyrobený, resp. uvedený na trh v rámci jeho obchodnej činnosti, alebo
18.7.2. technické poznatky v čase uvedenia výrobku do obehu neboli na takej úrovni, aby sa mohla zistiť chyba výrobku
18.7.3. chyba výrobku vyplývá z právnych predpisov alebo povinného úradného predpisu.
18.8. Výrobca (distribútor) má právo uviesť v takomto prípade iba jeden dôvod.
18.9. Ručenie vecných nedostatkov a záruka na výrobok nie je možné uplatniť naraz. Užívateľ má právo v prípade úspešného uplatnenia záruky na výrobok uplatniť záruku na vymenený resp. opravený výrobok v rámci ručenia vecných nedostatkov iba proti výrobcovi.

19. Záruka
19.1. Vládne nariadenia o povinnej záruke vzťahujúcej sa na jednotlivé tovary každodennej spotreby zahŕňajú právne predpisy súvisiace s povinnou zárukou. Vecná pôsobnosť nariadenia sa vzťahuje na výrobky uvedené v prílohe nariadenia a na nové výrobky predávané v rámci kupnej zmluvy uzatvorenej v Maďarsku/na Slovensku.
19.2. V prípade tovarov každodennej spotreby uvedených v prílohe vládneho nariadenia je povinná záručná doba v trvaní 12 mesiacov od kúpy výrobku Kupujúcim, v prípade uvedenia do prevádzky Poskytovateľom alebo jeho povereným, záruka platí od dátumu uvedenia do prevádzky.
19.3. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú po prevzatí výrobku kupujúcim.
19.4. Ručenie vecných nedostatkov a záruka na výrobok nie je možné naraz uplatniť v prípade tej istej chyby, avšak práva vyplývajúce zo záruky prislúchajú Užívateľovi.

20. Uplatnenie záruky a ručenia
20.1. Užívateľ oznámí svoje nároky na uplatnenie záruky na kontaktných údajov Poskytovateľa.
20.2. Poskytovateľovi je možné podať písomnú sťažnosť v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
20.3. Poskytovateľ musí v ďalších prípadoch zachádzať podľa príslušných právnych predpisov.
20.4. Lehota na poskytnutie odpovede je 30 dní od obdržania písomnej sťažnosti Poskytovateľom. Vybavenie podľa tejto zmluvy znamená podanie listu na pošte.
20.5. Ak Poskytovateľ odmietne sťažnosť, bezodkladne informuje Užívateľa o dôvodoch odmietnutia sťažnosti.

21. Ďalšie právne prostriedky
22. Ak prípadný spor medzi Poskytovateľom a Užívateľom nebude vyriešený, Užívateľ má právo na nasledujúce alternatívne riešenia:
22.1. Podanie sťažnosti na príslušnom okresnom úrade.
22.2. Online urovnávanie sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
22.3. Obrátenie sa na zmierovací výbor
22.4. Začatie súdneho konania.

23. V prípade, že Užívateľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Poskytovateľom-Partnerom alebo keď sa Užívateľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ-Partner porušil jeho práva, má Užívateľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ-Partner na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Užívateľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

24. Duševné vlastníctvo
24.1. Webové stránky a ich obsah, popisy, grafika a obrázky patria do výlučného vlastníctva Poskytovateľa, poprípadne do vlastníctva jeho Partnerov. Webové stránky sú považované za antológiu, ktoré sú chránené autorským právom.
24.2. Obsah Webových stránok nesmie byť reprodukovaný v žiadnej podobe, nemôže byť analógne alebo digitálne uložený, reprodukovaný, distribuovaný, sťahovaný, upravovaný, predávaný alebo zverejnený. Použitie obsahu Webovej stránky na obchodné alebo iné účely je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Použitie loga Zľavy Outlet a Kupónu na ubytovanie obsahujúceho obsahy chránené autorským právom – podľa týchto VOP – je možné aj bez osobitného písomného povolenia.
24.3. Akékoľvek porušenie duševného vlastníctva Poskytovateľa (porušenie práv z ochrannej známky, porušenie autorského práva atď.) má za následok vznik právnej zodpovednosti porušovateľa.

25. Obmedzenie zodpovednosti
25.1. Vzhľadom na to, že Poskytovateľ predáva sprostredkované Služby v rámci elektronického obchodu, nie je zodpovedný za kvalitu Služieb ponúkaných Partnerom. Ak pri objednaní Služby bude Užívateľovi spôsobená škoda, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a Užívateľ sa musí obrátiť s nárokmi na odškodnenie k Partnerovi.
25.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržité a bezchybné fungovanie Webových stránok a ďalších súvisiacich webových stránok, za vírusy a ďalšie škodlivé softvéry. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov Užívateľa počas používania webových stránok. Užívateľ je zodpovedný za stav vlastných hardvérových a softvérových programov, resp. za stiahnutie a nahrávanie obsahov na vlastnom počítači.
25.3. Poskytovateľ poskytuje všeobecné popisy ponúkaných Služieb podľa informácií zabezpečených Partnerom, preto ak sa vyskytne rozdiel medzi popisom a Službou, zodpovednosť je na strane Partnera Posykovateľa.

26. Ochrana osobných údajov
26.1. Dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi Užívateľa sú v našej spoločnosti najvyššími princípmi, preto Poskytovateľ môže poskytnúť osobné údaje Užívateľa iba inštitúciam, ktoré sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov, pre úradné účely budú prístupné len v rámci príslušných právnych predpisov.
Poskytovateľ nevyužíva služby externého systému spracovania údajov, on sám spracúva osobné údaje.
26.2. Poskytovateľ spracúva také osobné údaje poskytnutých Užívateľom, ktoré sú potrebné k identifikácii osoby Užívateľa pre zabezpečenie informácií o rôznych rozvojov, pravidelne sa obnovujúcej ponuke, o Službách prístupných na Webovej stránke a úradnych informáciach Poskytovateľa.
26.3. Registrované údaje Užívateľa a informácie uložené v databázach Poskytovateľa môžu byť používané pre riešenie prípadných sporov a otázok medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ako aj medzi Užívateľom a Partnerom.
26.4. Údaje sú prístupné zástupcovi Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Užívateľa neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem zákaznickej služby Poskytovateľa, ktorá vybavuje informovanie Užívateľov a osobné prevzatie výrobkov.

27. Právny základ, účel a spôsob spracúvania údajov
27.1. Spracovanie údajov sa stane na základe dobrovoľného vyhlásenia Užívateľa obsahov webovej stránky zlavyoutlet.hu, toto vyhlásenie obsahuje výslovný súhlas Užívateľa k spracúvaniu jeho osobných údajov poskytnutých pri používaní týchto stránok. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je dobrovoľný súhlas o právach na informačné sebaurčenie a slobode informácií.
27.2. Spracovanie údajov je potrebné kvôli zabezpečeniu služieb prístupných na stránkach zlavyoutlet.sk.
27.3. Osobné údaje potrebné k využitiu týchto Služieb sú uvedené v popise Služby. Účelom automatického spracovania údajov je príprava štatistiky, technický rozvoj informatických systémov a ochrana práv Užívateľa. Poskytovateľ nemá právo na spracovanie údajov na iný účel, ako je uvedené v týchto bodoch. Tretím stranám môže spoločnosť poskytnúť osobné údaje len s písomným súhlasom Užívateľa, bez súhlasu tak môže urobiť len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia vymedzený právnymi predpismi. Poskytovateľ pravosť osobných údajov uvedených Užívateľom nekontroluje, za tieto údaje je zodpovedný výhradne Užívateľ. Užívateľ je zodpovedný pri uvedení svojej e-mailovej adresy, s ktorou bude využívať Služby webovej stránky, za používanie webových stránok s touto e-mailovou adresou. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré súvisia so vstupom na webové stránky z registrovanej e-mailovej adresy užívateľa.

28. Zásady spracovania osobných údajov
28.1. Osobné údaje môžu byť získané a spracované iba zákonným spôsobom.
28.2. Osobné údaje je možné uložiť iba na vymedzené a zákonné účely. Osobné údaje Užívateľa musia byť udržiavané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Užívateľa najviac po dobu, ktorá je potrebná na účely, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené. Poskytovateľ je povinný v záujme ochrany osobných údajov uložených v automatizovanej databáze vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo náhodnému a neoprávnenému zničeniu, náhodnej strate, neoprávnenému prístupu, zmene alebo zverejnenia osobných údajov Užívateľa.

29. Doba spracúvania osobných údajov
29.1. Spracúvanie osobných údajov poskytnutých Užívateľom sa stane dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, alebo kým Užívateľ nezruší svoju registráciu. Zrušenie registrácie Užívateľa sa stane do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia nároku na zrušenie. Ak Poskytovateľ zistí, že Užívateľ uviedol protiprávne a zavádzajúce osobné údaje alebo sa správal protizákonne, môže okamžite zrušiť registráciu Užívateľa, tiež môže uchovávať osobné údaje Užívateľa v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo v rámci občianskoprávnej zodpovednosti po dobu trvania trestného konania. Osobné údaje Užívateľa – a to aj v prípade, že Užívateľ nezrušil svoju registráciu – môžu byť spracúvané Spoločnosťou – Poskytovateľom, kým Užívateľ výslovne nežiada zrušenie spracovania jeho osobných údajov. Ak Užívateľ žiada o zrušenie spracúvania osobných údajov, netýka sa to jeho práva na využívanie Služieb, ale môže sa stať, že bez registrácie osobných údajov nebude možné jednotlivé Služby využívať. Zrušenie osobných údajov bude vykonané do 10 pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. Osobné údaje Užívateľa automaticky uložené v systéme zostanú uložené na dobu potrebnú k zabezpečeniu fungovaniu systému. Tieto automaticky uložené osobné údaje Užívateľa nemôžu byť prepojené s ďalšími osobnými údajmi – s výnimkou sú prípady právne zaviazané. Ak Užívateľ zrušil svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov, alebo sa odhlásil od využívania Služby, v budúcnosti nebude možné identifikovať jeho osobu.
29.2. Užívateľ má právo kedykoľvek žiadať informácie o spracovanie svojich osobných údajov Poskytovateľom písomne v doporučenom liste s potvrdením o doručení na adresu Poskytovateľa. Ak Užívateľ žiada takéto informácie v e-mailovej správe, Poskytovateľ takúto žiadosť považuje za dôveryvhodnú iba v prípade, že správa bola odoslaná z e-mailovej adresy, z ktorej už boli registrované nákupy. Žiadosť o poskytnutí informácií môže zahŕňať spracovanie osobných údajov užívateľa, ich zdroj, účel spracovania, právny základ pre spracovanie, trvanie spracovania, meno a adresu správcov údajov, činností spojených so správou dát a v prípade poskytnutí osobných údajov tretím osobám môže Užívateľ žiadať o informácie o tom, komu a za akým účelom boli tieto údaje poskytnuté. Poskytovateľ po prijatí takejto žiadosti je povinný čo najskôr, najneskôr však do 30 dní poskytnúť písomné informácie o otázkach týkajúcich sa správy dát. V prípade zaslania e-mailovej správy by mal byť dátum prijatia považovaný za prvý pracovný deň po odoslaní e-mailovej správy.

30. Ochrana osobných údajov
30.1. Zmeny a zrušenie osobných údajov je možné oznámiť v písomnom vyhlásení pripojenom k e-mailovej správe vnútorného systému elektronickej pošty. Užívateľ môže svoj nesúhlas s odberom newsletterov vyjadriť zakliknutím príslušného políčka na webovej stránke v časti „neprosím odber newsletterov”. Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníka v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom využívania služieb webovej stránky, najmä však za účelom predaja Kupónov a na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa a Sprostredkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Užívateľ, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Po zrušení alebo zmenení osobných údajov nebude možné zrušené údaje ďalej používať. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. apríla 2017.