I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je spoločnosť Deals & Trade Co. s.r.o., DIČ: 472 23 715 Ivánská 20, 900 45 Malinovo  (Ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Ivánska 20, 900 45 Malinovo,

email: office@zlavyoutlet.sk

telefón: +421908993577

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je priamo alebo nepriamo možno identifikovať, najmeodkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzických, fyziologických, genetických, psychických, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských identít tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemá menovanú poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vyplnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (zasielanie obchodných ponúk na Vlastnú žiadosť) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • spracovanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Použitie cookies na stránke

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

V. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od posledného dňa nasledujúceho roka v ktorom došlo k zmluvnému vzťahu.).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas zo spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (zasielanie obchodných ponúk na vlastnú žiadosť), najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

 

Vl. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemca osobných údajov je osoba
 • zabezpečujúca dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy so správcom,
 • zabezpečujúca služby prevádzkovania e-shopu (ATOMER) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zabezpečujúca marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (do štátov mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám.

 

VIl. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu alebo elektronicky email správcovi, uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIIl. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal primerane vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal nasledovné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Technické prostriedky na ochranu informačného systému a archívu:

 • Mechanické opatrenia – Zabezpečenie samostatného objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, objekt prevádzky chránený bezpečnostnou službou…), oddelený priestor archívu s prístupom len správcom povereným osobám, vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek z dôvodu zamedzenia odpozeraniu osobných údajov zo zobrazovacích zariadení IS.
 • Elektronické opatrenia: elektrické zabezpečovacie prostriedky – alarm v mieste sídla správcu.
 • Ochrana pred neoprávneným prístupom – použitie bezpečného systému zálohovania dátového záznamu, každú inštaláciu a nastavovanie prístupov prevádza správca IS,  pred neoprávneným prístupom sa IS chráni pravidelne aktualizovanými heslami
 • antivírová ochrana..
 1. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Závěrečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. V prípade zmeny novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.